A „Szeretnél egy jó telefont ajándékba?” promóciós szabályzata

Spread the love

A „Szeretnél egy jó telefont ajándékba?” promóciós szabályzata

(a továbbiakban: Promóciós Szabályzat)

1. Csete Árpád blogger (9122 Felpéc, Táncsics u. 2., adószám: 55962418-1-51; a továbbiakban: Szervező) „Szeretnél egy jó telefont ajándékba?” elnevezéssel promóciót szervez – továbbiakban: Promóció –, amelynek szabályait Szervező a jelen Promóciós Szabályzatban határozza meg.

2. A Promóció tárgya (a továbbiakban: nyeremény) elsősorban 1 db kártyafüggetlen Samsung Galaxy A12 mobiltelefon, másodsorban ennek megfelelő kategóriájú, más típusú mobiltelefon.

3. A Promóció 2022. március 1. napja 00:00 óra és 2023. november 30. napja 24:00 óra között (továbbiakban: Promóciós Időszak) vagy visszavonásig tart. A Promóció kizárólag a Szervező www.kvizking.hu honlapján érhető el.

4. A Promócióban részt vehet az a természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki a Promóciós időszak alatt

  • regisztrál a KvízKing hírlevelére, és
  • a Facebookon nyilvánosan megosztja a Promócióról szóló bejegyzést, és
  • a megosztott bejegyzésről készített képernyőképet e-mail-ben megküldi a kapcsolat@kvízking.hu címre a felhasználóneve feltüntetése mellett.

5. A Szervező a 4. pont szerinti regisztrációt követően a Játékost regisztrációs számmal látja el, amelyet e-mailben a Játékos rendelkezésére bocsát.

6. A Játékos a 4. pontban rögzített eljárást követően jogosult a KvízKing egyéb Facebook-bejegyzéseinek megosztásával, és a megosztás képernyőképének a 4. pont szerinti megküldésével újabb regisztrációs számra. A Promóció kezdete előtt a KvízKing hírlevelére már feliratkozott Játékos a  4. pont első alpontjának mellőzésével vehet részt a Promócióban. Egy természetes személy korlátan számú regisztrációs számot szerezhet.

7. A Promóciós időszak lezárulta után a szervező előre meghirdetett időpontban a Facebookon közvetített, számítógépes sorsoláson választja ki azt a regisztrációs számot, amely tulajdonosát a nyereményre jogosítja. A nyeremény átvételének meghiúsulása esetére 1 db tartalék regisztrációs számot, valamint 1 db további regisztrációs számot kell kisorsolni arra az esetre, ha az előbbi nyertes regisztrációs számok tulajdonosai a nyereményt bármely okból nem veszik át. Ha a kisorsolt 3 regisztrációs szám tulajdonosai a nyereményt bármely okból nem veszik át, a sorsolást az ok felmerülésétől számított 1 hónapon belül a fenti szabályok szerint meg kell ismételni. Ha a nyeremény átadása ismét meghiúsul, a Szervező a Promóciót visszavonja.

8. A nyeremény átadásának feltétele, hogy a nyeremény jogosultja hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a nyeremény jogosultja nevét és a lakóhelye szerinti település nevét nyilvánosságra hozza.

9. A nyeremény átadásának helyét és módját a nyeremény jogosultjával történt egyeztetés után a Szervező határozza meg.

10. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Promócióban való részvételére a jelen Promóciós Szabályzat rendelkezései vonatkoznak. A Játékos elfogadja, hogy a jelen Promóciós Szabályzat rendelkezéseiről köteles tájékozódni, ennek elmulasztása a játékos kizárólagos felelőssége.

11. A nyereményt a Szervező a nyertes részére díj- és tehermentesen adja át, annak közterheit a Szervező viseli.

12. A nyereményt gyári új, azt a Szervező az eredeti jótállási jeggyel és a számla másolatával bocsátja a nyertes rendelkezésére. Bárminemű jótállási és szavatossági igény az általános rendelkezéseknek megfelelően érvényesíthető. A Szervező a magára nézve bárminemű jótállási és szavatossági kötelezettséget kizár.

13. A Szervező a Promóció időszakának kezdetétől a nyeremény átvételének napjáig a jelen Promóciós szabályzatot a www.kvizking.hu honlapon korlátlanul elérhetővé teszi.

14 A Játékos a Promócióban való részvétel során a jelen Promóciós Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartozik. A Szervező a Promócióból kizárhatja azt a Játékost, aki jelen Promóciós Szabályzatot megszegi. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

15. A Szervező nem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt, amelyek a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből ered vagy ahhoz kapcsolódik, ide nem értve a szándékosan okozott károkért való felelősséget.

16. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót a Játékosok www.kvizking.hu weboldalon történő tájékoztatása mellett bármikor szüneteltesse vagy visszavonja, továbbá, hogy a Promóció feltételeit a Játékosok www.kvizking.hu weboldalon történő tájékoztatása mellett bármikor megváltoztassa.

 

Feliratkozom a KvízKing hírlevelére!

Tovább a KvízKing Facebook oldalára!

 

KvízKing Szeretnél egy jó telefont